Czy gmina ma obowiązek bądź powinna zorganizować dowóz ucznia niepełnosprawnego do zespołu szkół specjalnych jeśli: uczeń niepełnosprawny ma 22 lata, uczęszcza do zespołu szkół specjalnych, według zaświadczenia chodzi do II klasy szkoły przysposabiającej do pracy?


Według orzeczenia z 2012 r. o potrzebie kształcenia specjalnego uczeń ma stwierdzoną niepełnosprawność sprzężoną: niepełnosprawność ruchową i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, orzeczenie wydane na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Poprzednie orzeczenie było wydane na czas nieokreślony i ze stwierdzeniem: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, na które uczeń otrzymał skierowanie do szkoły specjalnej wydane na czas nauki (stwierdzenie ogólne). Nadmieniam, że gmina dla tego ucznia nie organizowała dowozu ponieważ do tej pory nie był mieszkańcem tej gminy.

Czy w przypadku zmiany orzeczenia powinien mieć wydane nowe skierowanie?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 3a pkt 1 ustawy o systemie oświaty , obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b  ustawy o systemie oświaty , bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia.


Z kolei na podstawie art. 17 ust. 3a pkt 2  ustawy o systemie oświaty  obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.


W omawianej sprawie mamy do czynienia z uczniem ze stwierdzoną niepełnosprawnością sprzężoną: niepełnosprawność ruchowa i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Zatem w zakresie obowiązku gminy związanego z dowozem ucznia do szkoły zastosowanie ma art. 17 ust. 3a pkt 2  ustawy o systemie oświaty , która to adresowana jest do uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Jednakże obowiązek gminy związany z dowozem będzie aktualny do chwili ukończenia przez ucznia 25 roku życia.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)