1 Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Rok wydania: 2017.
28. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Zamówienia publiczne - nowe zasady.
Autorzy: Ewa Garbarczuk, Marek Stompel.
Rok wydania: 2017.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla zamawiających (organy administracji rządowej i samorządowej), jak i dla wykonawców (przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne). Zainteresuje radców prawnych, adwokatów i sędziów zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom I.
Autorzy: Stefan Babiarz (red. naukowy), Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa Stefańska.
Rok wydania: 2016.
W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo.
Autor: Hanna Knysiak-Sudyka.
Rok wydania: 2015.
W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego). 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Straże gminne. Komentarz.
Autor: Wojciech Kotowski.
Rok wydania: 2014.
Opracowanie stanowi kompendium wiedzy o prawach i obowiązkach strażników, które pomoże im w podejmowaniu trafnych decyzji, ułatwi pracę i poprawi jej efektywność z uwagi zwłaszcza na omówienie wszystkich wykroczeń - kodeksowych i pozakodeksowych - odnośnie do których strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Straże gminne. Komentarz
Wojciech Kotowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł