Czy pracownika fizycznego na stanowisku elektromontera w zakładzie budżetowym posiadającego wymagane kwalifikacje można awansować na stanowisko urzędnicze (inspektora)?

Odpowiedź

Awans na stanowisko urzędnicze w świetle przepisów ustawy o pracownikach samorządowych wydaje się dopuszczalny, jednak w piśmiennictwie pojawiają się poglądy przeciwne.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko (awans wewnętrzny). Jeżeli więc pracownik wskazany w pytaniu nadal jest zatrudniony w urzędzie, ale obecnie na stanowisku nieurzędniczym, a także wcześniej już zajmował stanowisko urzędnicze, to trzeba uznać, że nie ma przeszkód w awansowaniu takiej osoby na stanowisko urzędnicze.

Jednakże należy mieć na uwadze, że w piśmiennictwie pojawiają się poglądy przeciwne, w myśl których problem - czy możliwe jest przenoszenie na stanowiska urzędnicze również osób zatrudnionych dotychczas na stanowiskach doradców lub asystentów, a nawet na stanowiskach pomocniczych lub obsługi - należy oceniać w szerszej perspektywie, przyjmując, że w założeniu ustawodawcy przesunięcia wewnętrzne mogą dotyczyć jedynie poszczególnych kategorii pracowników samorządowych, w tym przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Dlatego też należy przyjąć, że porozumienie stron lub awans wewnętrzny prowadzący do powierzenia stanowiska urzędniczego pracownikowi zatrudnionemu dotychczas w ramach innej grupy stanowisk bez przeprowadzenia naboru są niedopuszczalne (Ł. Pisarczyk Nowa ustawa o pracownikach samorządowych, PiZS z 2009 r., z. 3, poz. 19).

Jednakże pogląd ten moim zdaniem nie ma oparcia w przepisach ustawowych, a wykładnia, wykluczająca możliwość awansowania osób zatrudnionych na stanowiskach nieurzędniczych jest zbyt daleko idąca. Ustawodawca nie ograniczył w art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych możliwości awansu wewnętrznego tylko do kategorii stanowisk urzędniczych. Mowa jest tu o pracownikach samorządowych w ogóle, a nie o jednej kategorii. Dopuszczalność takiego awansu uznała zresztą częściowo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która w piśmie Departamentu Prawnego KPRM z lipca 2009 r. (Wspólnota nr 21/2009) wskazała m.in., że nie można wykluczyć incydentalnych przypadków dokonania takiego awansu, ale decyzja w takich jednostkowych przypadkach należy bezpośrednio do kierownika jednostki. Istotne jest również to, aby pracownik przenoszony w drodze awansu wewnętrznego na podstawie art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych spełniał wymagania kwalifikacyjne obowiązujące na nowym stanowisku pracy.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)