Odpowiedź

Tak, autopoprawka do budżetu wójta powinna być wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych , procedurę uchwalania budżetu gminy, rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada Gminy.

Decyduje ona o tym, czy ograniczy się tylko do materiałów informacyjnych, wymaganych przez obowiązujące przepisy, czy zobowiąże zarząd do opracowania innych materiałów. Dodatkowe materiały to informacje:
- o zadaniach inwestycyjnych, finansowych budżetu gminy,
- o sytuacji finansowej gminy,
- o przebiegu wykonania, realizacji budżetu.

Najpierw kierownicy gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i komunalnych osób prawnych opracowują i przedkładają skarbnikowi gminy w terminie do 15 września roku poprzedzającego, plany rzeczowe zadań i projekty planów finansowych. Radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych (sołectw, osiedli, dzielnic) i reprezentanci społecznych komitetów mogą składać - także do 15 września - do skarbnika, wnioski do projektu budżetu.

Skarbnik w oparciu o:
- przedłożone materiały,
- wnioski,
- obliczone kwoty dochodów własnych gmin,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu. Zarząd (na podstawie materiałów opracowanych przez skarbnika) opracowuje budżet gminy. Ustawodawca zobowiązał zarząd do przedłożenia objaśnień do projektu budżetu. Zarząd przesyła do Rady Gminy projekt plus informacje o stanie mienia komunalnego i objaśnienia najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego. Zarząd przesyła jeden egzemplarz projektu budżetu do RIO (kontrola gosp. finan. gminy). Komisje RIO w ciągu 14 dni na posiedzeniach formułują opinie na piśmie, które po 7 dniach od ich przedstawienia są poddawane do sformułowania Komisji Budżetowej i Finansów - ostateczna opinia o budżecie. Opinia komisji jest przekazywana zarządowi, który ma 7 dni na wniesienie poprawek do budżetu.

Co prawda z przepisów nie wynika wprost obowiązek informowania RIO o autopoprawce, jednakże z uwagi na to, iż RIO przeprowadza kontrole gospodarki finansowej gminy, winna zostać poinformowana o autopoprawce.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)