Procedura przekształcenia określona jest w zapisie art. 59 ustawy o systemie oświaty - dalej u.s.o. Przekształcenie szkoły leży w gestii organu prowadzącego.

Uzasadnienie

Stosownie do zapisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), z dniem 1 września 2012 r. organy prowadzące dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata przekształcą je w zasadnicze szkoły zawodowe w brzmieniu nadanym powołaną ustawą, (a więc w szkoły 3-letnie). W przypadku przekształcenia szkoły stosuje się zapisy art. 59 ust. 1-5 i art. 58 u.s.o. Stanowisko takie wyrażone jest również w piśmie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. (DKZU-DI-5013-66/2011). Szkoła powstała w wyniku przekształcenia działa na podstawie aktu przekształcenia. Organ prowadzący podpisuje akt założycielski oraz nadaje szkole statut. Akt przekształcenia i statut przesyła się właściwemu kuratorowi oświaty. Do przekształceń stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji szkoły. W tym celu organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego powinien podjąć uchwałę – najpierw o zamiarze przekształcenia (do końca lutego, jednak na tyle wcześnie, aby następnie po jej podjęciu skutecznie zawiadomić rodziców uczniów oraz właściwego kuratora oświaty), a następnie uchwałę o przekształceniu szkoły.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)