Kiedy powinien być składany aneks organizacyjny do organu prowadzącego?

Plan organizacyjny na rok szkolny 2009/2010 został zatwierdzony przez organ prowadzący zgodnie z planem. W tej chwili OP sugeruje rozwiązanie klasy Liceum Uzupełniającego ze względu na małą ilość osób w klasie. Aneks organizacyjny dyrektor szkoły składa do 20 września.

Odpowiedź

Aneksy należy składać przed zamiarem wprowadzenia zmian organizacji nauczania.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm) § 17 stanowi, iż szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Arkusz organizacyjny określa liczbę oddziałów, które funkcjonują w szkole, zgodnie z założeniami przekazanymi dyrektorowi przed sporządzeniem arkusza organizacji szkoły.

Wówczas to organ prowadzący powinien określić dopuszczalną liczebność oddziałów w szkole. Wszystkie zmiany powstałe po zatwierdzeniu arkuszy należy przedstawiać w formie aneksu, którego przyjęcie stanowić będzie integralną część arkusza organizacyjnego placówki.

Dyrektor szkoły, który chce dokonać zmian w organizacji nauczania musi przygotować aneks do arkusz organizacji szkoły i uzyskać zgodę organu prowadzącego, który go zatwierdzi.

Aneks sporządza się określając w nim przyczynę zaistniałych zmian, okres trwania zmian oraz informacje o nauczycielach, którym przydzielono nowe zadania, a także inne zmiany w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym.
W przedstawionej sytuacji powinien być sporządzony aneks do arkusza organizacji szkoły, który nie będzie przewidywał funkcjonowania klasy LU w roku szkolnym 2009/2010. Można go sporządzić w sierpniu, składanie aneksów nie jest obwarowane żadnymi terminami. Oddział powinien być zlikwidowany z końcem roku szkolnego.

Dyrektor szkoły poinformuje uczniów o rozwiązaniu klasy i pomagając uczniom pragnącym kontynuować naukę w znalezieniu szkoły, do której mogliby uczęszczać. Należy pamiętać, iż likwidacja klasy może wiązać się z utratą pracy przez nauczycieli i innych pracowników szkoły. Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym muszą rozważyć kwestie społeczne związane z likwidacją oddziału. Kwestie finansowe nie powinny przesłaniać losów słuchaczy w sytuacji, gdy kontynuacja nauki w innej placówce nie będzie możliwa.


Artykuł pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe