Przedmiotem wyroku WSA w Krakowie z dnia 11 maja 2016 roku było ustalenie, czy pisemna informacja zobowiązanego o tym, iż nie jest on w posiadaniu żądanych przez zainteresowanego dokumentów, jest wystarczająca do spełniania wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązków informacyjnych.

We wspomnianym wyroku WSA stwierdził, że dla wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej ważne jest to, czy podmiot do którego zwrócił się zainteresowany jest w posiadaniu tej wiadomości. Jej brak wypełnia przesłankę, będącą podstawą do negatywnego rozpatrzenia wniosku.
Podmiot który chce zawiadomić stronę, iż nie posiada konkretnej informacji, musi nie tylko złożyć wobec niej oświadczenie o braku wiadomości, ale i swoje twierdzenie uwiarygodnić. Jego powiadomienie o nieposiadaniu żądanej informacji powinno również obejmować dane, które pozwolą ustalić neutralność wspomnianego twierdzenia.

Osoba zainteresowana musi mieć bowiem zagwarantowaną ochronę. Trudno byłoby o niej mówić w przypadku, gdy samo ogólnikowe oświadczenie zobowiązanego o braku wiadomości skutkowało zwolnieniem go z zarzutu bezczynności.

WSA wskazał również, że poinformowanie zainteresowanego o braku żądanych dokumentów trzeba rozpatrywać w kontekście zasad ogólnych przewidzianych w art. 8, art. 9 i art. 11 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie powinno więc zawierać wyjaśnienie, dlaczego podmiot nie posiada wnioskowanej informacji.

(wartowiedziec.org)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami