Czy właściciel domu ma prawo wymeldować lokatora bez jego wiedzy?
 
Czy należy uznać że pacjent jest bezdomny? Kto powinien w takim wypadku zapłacić za jego hospitalizację?

Odpowiedź

Z opisu sytuacji wynika, że za hospitalizację powinien zapłacić pacjent albo ewentualnie gmina.

Osoba ubiegająca się o świadczenie z środków publicznych jest obowiązana przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przed jego udzieleniem, oprócz sytuacji nagłych – dokument okazuje się po udzieleniu świadczenia. W razie nieprzedstawienia dokumentu, świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy. (art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 167, poz. 1027 z późn. zm) - dalej jako: u.ś.o.z.

Dla wystawienia faktury za leczenie istotne jest miejsce zamieszkania pacjenta w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) czyli miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie jest to jednoznaczne z faktem zameldowania, dlatego fakt wymeldowania pacjenta nie ma tutaj znaczenia. Miejscem zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest zamieszkiwanie u innej osoby, miejsce pracy lub miejsce korzystania z pomocy społecznej.

Jeżeli na podstawie okoliczności sprawy, można pacjenta uznać za bezdomnego to kompetentna do podjęcia takiej decyzji będzie właściwa jednostka samorządu terytorialnego, a nie szpital udzielający świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z ustawą ustawą o pomocy społecznej za osobę bezdomną uznaje się – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania (art. 6 pkt 8). Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają tylko osoby bezdomne, które zostały objęte programem wychodzenia z bezdomności i z tego tytułu posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (art. 66 pkt 29 u.ś.o.z. ). Natomiast osoby bezdomne nieobjęte takim programem, nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia.
Jednak, przedstawiona w pytaniu sytuacja wskazuje na brak możliwości pokrycia kosztów leczenia przez pacjenta we własnym zakresie, ze względu na jego sytuacje majątkową. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z. prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych mają również świadczeniobiorcy inni, iż ubezpieczeni. Są to osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej , co do których nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w art. 12 tej ustawy (tzn. nie zachodzi dysproporcja między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny wskazującą iż osoby te są w stanie przezwyciężyć swoją trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe i finansowe). @page_break@

W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej takiego świadczeniobiorcy, przeprowadza się wywiad środowiskowy za zasadach i w trybie określonych w przepisach o pomocy społecznej, w oparciu o który gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszania (w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego) świadczeniobiorcy wydaje decyzję (art. 7 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 54 ust. 1 u.ś.o.z. ).

Decyzja pozytywna dla świadczeniobiorcy, to dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Decyzję tą wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Ponadto decyzja taka może być wydana z własnej inicjatywy wójta (burmistrza, prezydenta) gminy lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu (art. 54 ust. 4 i ust. 5 u.ś.o.z. ).

Koszty przeprowadzenia wywiadu środwiskowego i koszty świadczeń zdrowotnych pokrywa gmina, która na realizację tych zadań otrzymuje dotacje z budżetu państwa (art. 7 ust. 2 , ust. 3 i ust. 4 u.ś.o.z. ).

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, przysługuje przez okres 30 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym lub zmieni się sytuacja dochodowa lub majątkowa, wpływająca na podstawę wydania decyzji.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 167, poz. 1027 z późn. zm
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)