Projekt zakłada budowę odcinków: w ciągu drogi krajowej 79 o długości ok. 5 km oraz drogi 50 o długości ok. 4 km. Przyszła droga będzie posiadała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku.

Wybudowane zostaną 3 węzły drogowe: „Kąty”, „Marianki” i „Stadion”, ciągi pieszo-rowerowe, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie, drogi obsługujące tereny przyległe a także urządzenia infrastruktury podziemnej.

W ramach zamówienia przewidziane zostało również wykonanie kompleksowego remontu, w tym m. in.: nawierzchni, poboczy, elementów BRD, istniejących dróg krajowych nr 79 (około 6,0 km) i 50 (około 3,0 km) na odcinkach zastępowanych przez obwodnicę Góry Kalwarii (poza granicami robót objętych decyzją ZRID) wraz z odtworzeniem organizacji ruchu.

Kryteriami oceny ofert są cena, termin wykonania inwestycji i okres gwarancji. Termin realizacji wskazany został jako nie dłuższy niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie krótszy niż 35 miesięcy od daty zawarcia umowy . Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Źródło: www.gddkia.gov.pl