A.M. wniósł pozew przeciwko spółdzielni mieszkaniowej o nakazanie wydania dokumentów. Sąd apelacyjny oddalił apelację powoda od wyroku sądu okręgowego. Powód nie zgodził się z wydanym rozstrzygnięciem i złożył skargę kasacyjną. Wniósł o wyjaśnienie przez Sąd Najwyższy, czy istnieje podstawa prawna do żądania przez członka spółdzielni mieszkaniowej – będącego podmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – protokołów dotyczących stanu technicznego lokalu.

Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Zwrócił uwagę, że przyjęcie skargi kasacyjnej jest możliwe, o ile w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne; istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów; zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. Sąd Najwyższy podkreślił, że istotne zagadnienie prawne dotyczy problemu o charakterze prawnym, jego rozwiązanie wiąże się z poważnymi trudnościami. Strona, która powołuje się na tę przesłankę w skardze kasacyjnej, powinna przedstawić pogłębioną argumentację.

 


Pytanie przedstawione w skardze kasacyjnej powinno odnosić się do zagadnienia o generalnym charakterze. Przedstawione przez powoda zagadnienie nie spełnia jednak kryteriów przewidzianych prawem – wyjaśnił Sąd Najwyższy. Skarżący nie może skutecznie domagać się wyjaśnienia przez Sąd Najwyższy tego, czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której może żądać wydania określonego protokołu od spółdzielnie mieszkaniowej. Postępowanie kasacyjnie nie służy poszukiwaniu rożnych potencjalnych podstaw prawnych żądań stron. Powinno natomiast mieć na celu wyjaśnienie określonych istotnych zagadnień prawnych – podkreślił Sąd Najwyższy.

Czytaj także: TK: Przepis ws. utraty członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych niezgodny z konstytucją>>
 

Prawo do uzyskania dokumentacji

Jak wynika z art. 8(1) ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. W przepisie nie ma mowy o dokumentach o charakterze techniczno-sprawozdawczym – wskazał Sąd Najwyższy. Nie ma podstaw do rozszerzania katalogu uprawnień członka spółdzielni mieszkaniowej. Zarazem nie można było zgodzić się ze skarżącym, że przepis nie zawiera zamkniętego katalogu dokumentów. Twierdzenia powoda w tym zakresie były sprzeczne z wypowiedziami przedstawianymi w orzecznictwie. Sąd Najwyższy podkreślił, że celem przepisu art. 8(1) ust. 1 ustawy jest umożliwienie członkowi spółdzielni uzyskania danych dotyczących działań organów spółdzielni, nie zaś danych dotyczących stanu technicznego lokalu. Biorąc to pod uwagę, skarga kasacyjna nie mogła zostać przyjęta do rozpoznania.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 14 sierpnia 2020 r., IV CSK 52/20, LEX nr 3057407.

xxx