UKNF wyjaśnia, że chodzi o udzielanie wnioskodawcom wyjaśnień na temat przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej, o których stanowi art. 70a ustawy - Prawo bankowe, a także o  praktykę polegającą na nieokreśleniu w wewnętrznych procedurach kredytodawców terminu, do którego wnioskujący, który nie zawarł z kredytodawcą umowy kredytu i nie jest klientem kredytodawcy z tytułu innej umowy, może ubiegać się o udzielenie wyjaśnień. 

Zbyt ogólne stwierdzenia

Kwestionowaną przez UKNF praktyką podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji na temat przeprowadzonej oceny zdolności kredytowej jest przekazywanie ogólnych stwierdzeń (kategorii danych) bez wskazania konkretnych i szczegółowych danych o wnioskującym oraz jego sytuacji finansowej, które miały wpływ na podjętą przez kredytodawcę  decyzję kredytową.

Czytaj w LEX:  Wpływ pandemii Covid-19 na zdolność kredytową oraz wymogi i ułatwienia wobec banków >

Problemem jest także określenie terminu przetwarzania danych wnioskujących o kredyt, którzy z powodu negatywnej oceny zdolności kredytowej albo z innego powodu nie zawarli z kredytodawcą umowy o kredyt. - Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych - stwierdza UKNF. I zwraca uwagę, że bezterminowe przetwarzanie danych takich wnioskujących implikuje dwojakiego rodzaju skutki. Po pierwsze, osoba która nie otrzymała kredytu w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej może w każdym czasie złożyć wniosek o udzielenie wyjaśnień, a kredytodawca jest zobowiązany tych wyjaśnień udzielić. Z drugiej jednak strony praktyka polegająca na bezterminowym przetwarzaniu danych wnioskodawców niebędących klientami kredytodawcy budzi uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych

 

Informacja szczegółowa i zindywidualizowana

Urząd sugeruje kredytodawcom, że celu ujednolicenia praktyki podmiotów zobowiązanych do udzielania wyjaśnień, optymalnym i pożądanym przez UKNF, a także czyniącym zadość celowi art. 70a ustawy rozwiązaniem w tym zakresie jest uwzględnianie w odpowiedziach na wnioski klientów: zindywidualizowanej i szczegółowej informacji, w tym informacji na temat środków, które powinien przedsięwziąć wnioskujący aby usunąć negatywne skutki determinujące decyzję kredytodawcy o nieprzyznaniu kredytu. 

Czytaj w LEX: Na styku regulacji, czyli sztuczna inteligencja w sektorze finansowym – status quo i kierunki rozwoju prawa >

Musi być termin przetwarzania danych

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osób niebędących klientami, UKNF oczekuje od kredytodawców określenia we właściwych regulacjach wewnętrznych, w oparciu o właściwe przepisy, w tym dotyczące ochrony danych osobowych, terminu przetwarzania danych takich wnioskodawców. 
UKNF zaleca też, aby w związku z decyzją o odmowie udzielenia kredytu, kredytodawcy każdorazowo informowali wnioskujących o terminie w jakim mogą oni uzyskać wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez kredytodawcę oceny zdolności kredytowej.

Czytaj także: Surowe kary dla Idea Banku za ukrywanie przed klientami ryzyka >>