Minister Niedzielski nawiązał do sytuacji epidemicznej w Wielkiej Brytanii, gdzie był duży spadek zachorowań, ale teraz sytuacja się odwróciła. Zaznaczył, że trzeba bacznie obserwować, co się będzie dalej działo z epidemią. Dodał, że "musimy przyzwyczaić do tego, że epidemia się tli".

Czytaj w LEX: Zasada równego traktowania w prawie Unii Europejskiej a odmienne traktowanie osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 >

Z obowiązującego obecnie rozporządzenia epidemicznego wynika, że nakaz noszenia maseczek obowiązuje na razie do 5 czerwca:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, w samolotach
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  1. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  2. na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
  3. w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
  4. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  5. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

W związku z wypowiedzią ministra można spodziewać się przedłużenia tego obowiązku.

Czytaj też: Jak nie w te wakacje, to w następne - więcej czasu na bon turystyczny >

 

AM/PAP