Chodzi o komisyjny projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma być wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku. Wniosek w sprawie uregulowania zgodnie z konstytucją uprawnień funkcjonariuszy służb wykonujących kontrole osobiste oraz przeszukania złożył do Trybunału Rzecznik Praw Obywatelskich.

Trybunał orzekł, że "art. 219 par. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz art. 44 par. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim przewiduje przeszukanie osoby, nie określając granic tego przeszukania, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji"


Trybunał: Ustawy o służbach sprzeczne z konstytucją

TK stwierdził też, że przepisy wydanych aktów wykonawczych na postawie ustaw o Policji, o Straży Granicznej, o strażach gminnych, o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, o ABW i AW, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, o CBA, o Służbie Więziennej, o cudzoziemcach, o Służbie Ochrony Państwa, o Straży Marszałkowskiej są - ze względów formalnych - niezgodne z konstytucją.

Zaprezentowany w Sejmie projekt wymienia zakres czynności obejmujących kontrolę osobistą, sposób jej przeprowadzania, obowiązki i uprawnienia funkcjonariusza, strażnika gminnego czy żołnierza dokonującego kontroli, jak również określa sposób dokumentowania tych czynności. 

Kontrola bez udziału postronnych

Projekt zakłada również, że kontrolę osobistą przeprowadza funkcjonariusz tej samej płci co osoba kontrolowana, zaś czynność odbywa się w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Odstępstwo od tego zapisu jest możliwe, kiedy kontrola musi zostać przeprowadzona niezwłocznie. Projekt umożliwia także, by podczas kontroli osobistej obecna była osoba wskazana przez osobę kontrolowaną, jeżeli nie uniemożliwi to wykonania kontroli.

Warto przeczytać: TK: przepisy o kontroli osobistej przez służby naruszają konstytucję>>

Według projektu osobie kontrolowanej przysługiwać ma zażalenie na postanowienie o przeszukaniu do właściwego z uwagi na miejsce przeprowadzenia kontroli osobistej sądu rejonowego. Na złożenie zażalenia osoba kontrolowana ma mieć 7 dni od przeprowadzenia kontroli.