Zdaniem Rady Głównej podniesienie wynagrodzeń, które miało miejsce 1 stycznia 2009 r., nie zrekompensowało realnego spadku ich wartości na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Należy je traktować w kategoriach jednorazowej interwencji, która miała na celu przełamanie kryzysowej sytuacji związanej z akcjami protestacyjnymi sędziów i prokuratorów prowadzonymi w formie "dni bez wokandy" i urlopów na żądanie.  Związek przypomina, że według zapewnień władz podniesienie uposażeń od 1 stycznia 2009 r. miało być jedynie pierwszym etapem reformy wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Dotychczas brak jest informacji o przystąpieniu do realizacji złożonych w tym zakresie obietnic.
Zdaniem związku, obecnie wynagrodzenia sędziów i prokuratorów w Polsce należą do najniższych w Europie. Przewyższają je znacząco wynagrodzenia obu grup zawodowych w takich krajach jak Czechy i Słowacja. Pomimo akcesji do struktur Unii Europejskiej od lat widoczna jest stała tendencja spadku realnej wartości płac prokuratorów i sędziów. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zauważa konieczność niezwłocznego podjęcia działań przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów zmierzających do takiego podniesienia poziomu wynagrodzeń prokuratorów i sędziów aby dorównywał on średniej wysokości wynagrodzeń obu zawodów w Unii Europejskiej. W naszej ocenie niezbędnym jest opracowanie harmonogramu dochodzenia poziomu wynagrodzeń sędziów i prokuratorów do poziomu średniej unijnej w porozumieniu z środowiskami prokuratorów i sędziów, a następnie jego realizacja w możliwie najkrótszym terminie.
Rada Główna, wobec informacji, iż pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i Krajowej Rady Sądownictwa toczą się rozmowy na temat rządowego projektu Ustawy u zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych wystosowała w dniu 27 kwietnia 2010 r. pismo do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o umożliwienie uczestnictwa jej przedstawicieli w tych konsultacjach, bowiem w rozmowach tych poruszane są najistotniejsze kwestie dotyczące prokuratorów, w szczególności wysokość wynagrodzeń i kwestia ocen okresowych. Wystąpienie to pozostało bez odpowiedzi. Jednocześnie związek podkreśla, że w takich konsultacjach powinni wziąć udział nie tylko przedstawiciele Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP ale również trzech istniejących stowarzyszeń prokuratorskich, Krajowej Rady Prokuratury i Prokuratora Generalnego. 
Zdaniem związku projektowane propozycje w zakresie ocen okresowych, jak również brak postępu w zakresie słusznych postulatów płacowych wymagają dalszych konsultacji, celem których będzie wypracowanie akceptowalnego przez środowisko prokuratorskie porozumienia. - Tylko takie porozumienie może bowiem uspokoić narastające niezadowolenie i zapobiec akcjom protestacyjnym, na wzór przeprowadzanych przez sędziów i prokuratorów w roku 2008 - twierdzą zwiżakowcy.