W związku z upływem w dniu 31 października 2012 roku kadencji polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz innych dokumentów Rady Europy, które regulują kwestie uzupełnienia składu sędziowskiego Trybunału, istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu Polskiego na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Sędziowie zasiadający w Trybunale "powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji", co ma stanowić gwarancję odpowiednio wysokiego poziomu orzecznictwa. W Konwencji przyjęto zasadę, że sędziowie rekrutują się po jednym z każdego państwa-stronyKonwencji. Aktualnie jest 47 takich państw, więc i liczba sędziów Trybunału wynosi 47. Sędziowie są wybierani na okres dziewięciu lat (do 2010 — sześciu), bez możliwości reelekcji. Kadencja sędziów upływa także z chwilą osiągnięcia przez nich wieku 70 lat. Żaden sędzia nie może być odwołany ze swojego urzędu, chyba że pozostali sędziowie postanowią większością dwóch trzecich głosów, że przestał on spełniać stawiane mu wymogi. W okresie sprawowania funkcji wymaga się od nich niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby narazić na szwank ich niezależność, bezstronność czy utrudnić wykonywanie obowiązków sędziowskich w pełnym wymiarze czasu. Przykładowo nie mogą oni doradzać ani reprezentować żadnej ze stron sporu przed Trybunałem – byłaby to działalność nie do pogodzenia z sędziowską bezstronnością. Sędziowie zasiadają i orzekają we własnym imieniu. Mimo że kandydatów na sędziów proponują poszczególne państwa-strony Konwencji  po wyborze sędziowie nie reprezentują stanowiska swojego państwa, tym bardziej nie mogą więc przyjmować od niego instrukcji.

Polskimi sędziami byli dotychczas:Jerzy Makarczyk (1992–2002) i od 2002 r. Leszek Garlicki

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów stawianych kandydatom, jak również procedury naboru kandydatów na stanowisko Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem www.msz.gov.pl.