Strony ustaliły w umowie o pracę kwotę wynagrodzenia (z dodatkami) kilkakrotnie przekraczającą wysokość średniej pensji krajowej. Pracownik rozpoczął pracę, jednak wkrótce zaczął korzystać ze zwolnienia lekarskiego. ZUS, naliczając zasiłek chorobowy, powziął wątpliwości co do zgodności z prawem takiego ukształtowania treści stosunku pracy z uwagi na niskie pensje pozostałych pracowników.
Przychód pracownika (wynagrodzenie) stanowi punkt wyjścia, zarówno dla obliczenia kwoty składek, które należy odprowadzić do ZUS, jak i wysokości zasiłku otrzymywanego w razie choroby lub macierzyństwa.
Wysokość wynagrodzenia ustalonego przez strony stosunku pracy może być w niektórych przypadkach zakwestionowana przez ZUS. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 27 kwietnia 2005 r. (II UZP 2/05, OSNP 2005/21/338).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna