Zdaniem autorów stanowiska tej organizacji pracodawców, zmiana taka nie znajduje żadnego uzasadnienia, a dodatkowo wpłynie podwójnie niekorzystnie na sytuację finansową banków, ponieważ zwiększy także poziom efektywnej stopy podatkowej w bankach - a tym samym wysokość obciążenia podatkowego. - Należy podkreślić, iż opłaty obowiązkowe na BFG, wnoszone przez banki na podstawie dotychczasowych regulacji stanowią koszty podatkowe. Co więcej, opłaty ostrożnościowe i jednorazowe będą kosztem związanym z bieżącą, podstawową działalności banków, a zatem będą bezpośrednio związane z przychodami generowanymi przez banki, a zatem trudno znaleźć jakiekolwiek aksjologiczne uzasadnienie do traktowania tych opłat jako kosztu niepodatkowego. Nie jest to bowiem opłata, która daje bankom bezpośrednie korzyści. Wyłączenie z kosztów podatkowych  działa kontrproduktywnie w stosunku do celu opłaty ostrożnościowej, dodatkowo obciążając wyniki finansowe netto banków. Opłata ostrożnościowa, jak każdy inny rodzaj wydatku obciążający koszty działalności gospodarczej banku i stanowiący realne uszczuplenie majątku banku,  zgodnie z kanonami prawa podatkowego, powinna stanowić koszt podatkowy - czytamy w opinii.