Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej mogą być zakładane przede wszystkim przez samorządy, władze państwowe i instytucje przez nie powołane (np. przedsiębiorstwa wykonujące działania dla dobra wspólnego, stowarzyszenia). Celem powołania EUWT jest realizacja wspólnych projektów i prowadzenie międzynarodowych działań przez podmioty z państw Unii Europejskiej.
W każdym EUWT uczestniczą partnerzy z co najmniej dwóch państw. Zgody na przystępowanie do EUWT przez polskie instytucje wydaje Rada Ministrów (w przypadku członkostwa Polski i władz państwowych) i Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dla pozostałych podmiotów). EUWT uzyskują osobowość prawną zgodnie z prawem kraju, w którym tworzona jest siedziba danego ugrupowania.

Możliwość zakładania EUWT przewidywało rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. W założeniach do projektu nowelizacji ustawy z 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej uwzględniono regulacje, które dostosują polskie przepisy do zmian wprowadzonych przez UE w grudniu 2013 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013).

W projekcie nowelizacji ustawy o EUWT wprowadzone będą przepisy doprecyzowujące zasady zakładania i funkcjonowania EUWT w Polsce. Proponowane zmiany dotyczą:
- bardziej szczegółowego określenia procedury zakładania EUWT,
- sposobu przystępowania do EUWT polskich przedsiębiorstw wykonujących działania dla dobra wspólnego,
- wprowadzenia procedury tzw. milczącej zgody (jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie zostanie wydana decyzja o udzieleniu zgody na przystąpienie do EUWT – będzie to oznaczać przyzwolenie na założenie),
- określenia zasad postępowania w przypadku zmiany podstawowych dokumentów wewnętrznych EUWT,
- sposobu prowadzenia rejestru EUWT z siedzibą w Polsce,

- doprecyzowania zasad postępowania w przypadku rozwiązania EUWT lub naruszania przez EUWT interesu publicznego.

Rejestr wszystkich istniejących EUWT prowadzi Komitet Regionów. Do końca 2013 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano 45 ugrupowań, w tym 3 EUWT z udziałem polskich podmiotów: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, Tatry i Tritia.

ID produktu: 40197711 Rok wydania: 2015
Tytuł: Prawo Europejskie. Zbiór przepisów. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości>>