- Senat może zająć się nowelizacjami ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i ustroju sądów powszechnych, o ile zostaną one uchwalone przez Sejm na obecnym posiedzeniu - powiedział w środę rano marszałek Stanisław Karczewski. 

Jest to możliwe, ponieważ Sejm rozpatruje te projekty szybko i zaleca to także komisji, która ma rozpatrywać zgłaszane przez posłów poprawki.

Sejm poprawia całkiem nowe ustawy
Projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym przewiduje m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Według projektu, minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna - zwraca się do KRS.
Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła większością dwóch trzecich głosów odmówić zgody na odwołanie prezesa sądu - co byłoby wiążące dla ministra.

Projekt noweli zakłada też zrównanie wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn sędziów do 65 lat. Jednocześnie pozostawiona została kobietom sędziom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 60 lat, niezależnie od stażu pracy. Projekt PiS przyznaje prezydentowi uprawnienia do wyrażenia zgody na dalsze orzekanie przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje, że zmniejszenie budżetu Izby Dyscyplinarnej SN będzie niemożliwe bez zgody jej prezesa; będzie on mógł samodzielnie dysponować budżetem związanym z funkcjonowaniem tej Izby.

Natomist projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie sędziów TK zakłada, że prezes TK zarządza ogłoszenie nieopublikowanych wyroków TK w terminie siedmiu dni od wejścia w życie nowelizacji. Nowelizacja odnosi się do publikacji dotychczas nieopublikowanych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r.

Z harmonogramu trwającego właśnie posiedzenia Sejmu wynika, że proces legislacyjny w odniesieniu do wszystkich tych projektów może sie na nim zakończyć.

Trzy czytania w trzy dni
W środę rano posiedzenie rozpoczęło się od pierwszego czytania projektu, który przewiduje zmiany w ustawach o sądach powszechnych i o Sądzie Najwyższym mające wychodzić na przeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Po krótkiej debacie Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisji. Jednocześnie Sejm zlecił komisji sprawiedliwości i praw człowieka przedstawienie sprawozdania w terminie umożliwiającym rozpatrzenie projektu na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Natomiast projekt dotyczący zmian w obowiązującej od 3 kwietnia br. ustawie o Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. zmiany w statusie Izby Dyscyplinarnej, został poddany we wtorek 10 kwietnia pierwszemu czytaniu na posiedzeniu komisji sprawiedliwości i praw człowieka, a następnie skierowany do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu. Według harmonogramu posiedzenia ma ono odbyć dziś wieczorem. Również w środę po południu ma być przedstawione sprawozdanie komisji o poselskim projekcie zmian w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W przypadku tych dwóch ostatnich projektów w środę odbędą się drugie czytania. Jeśli nawet zostaną do nich zgłoszone jeszcze jakieś uwagi, to w czwartek rano może zebrać się komisja dla ich rozpatrzenia i jeszcze w tego dnia, lub w piątek rano Sejm może przeprowadzić trzecie czytanie i głosowanie.

Natomiast sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym harmonogram posiedzenia przewiduje w czwartek o godz. 13.

Głosowania podczas tego posiedzenia Sejmu przewidziane są w czwartek późnym popołudniem i w piątek po godz. 12. Jeśli przedstawiony wyżej scenariusz się sprawdzi, to ustawy mogą jeszcze podczas tego posiedzenia Senatu trafić tam pod obrady.