Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 115 z 27.4.2012, s. 1) przewiduje również, że nazwy soków będą uzupełniane o wykaz użytych owoców, w porządku malejącym pod względem ilości zawartych soków owocowych lub przecierów. W przypadku produktów otrzymywanych z trzech lub więcej owoców, oznaczenie użytych owoców będzie mogło zostać zastąpione słowem "wieloowocowy" lub podobnym zwrotem albo liczbą użytych owoców.
Nadal słodzone będą mogły być nektary. W ich przypadku nazwa handlowa powinna zawierać zwrot "słodzony" lub "z dodatkiem cukru", ze wskazaniem maksymalnej ilości dodanego cukru obliczonej jako sucha masa wyrażona w gramach na litr. Tym samym, nowa dyrektywa potwierdza regułę rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, zgodnie z którą nektary zawierające cukry i substancje słodzące nie mogą nosić na etykiecie oświadczenia żywieniowego "bez dodatku cukru".
Ponadto, dyrektywa dodaje pomidory do listy używanych owoców w sokach owocowych. Oznacza to, że soki pomidorowe będą przedmiotem tych samych szczególnych zasad co inne soki owocowe, zamiast wyłącznie unijnego ogólnego prawa żywnościowego, jak ma to miejsce obecnie.
Nowe zasady będą miały zastosowanie do wszystkich soków owocowych sprzedawanych w UE, niezależnie od ich pochodzenia. Zapewniać to ma równe traktowanie soków owocowych produkowanych w UE i importowanych z państw trzecich.
Dyrektywa wprowadza jednak przepisy przejściowe. Między innymi, produkty, które zostały wprowadzone do obrotu lub etykietowane przed 28 października 2013 r. zgodnie z dyrektywą 2001/112/WE, będą mogły być nadal wprowadzane do obrotu do 28 kwietnia 2015 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line