Nowa uchwała KNF zastąpi dotychczas obowiązującą uchwałę KNF nr 2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (Dz. Urz. KNF nr 1, poz. 1 z późn. zm.). Uchwała KNF wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wprowadzane przyjętą uchwałą zmiany dotychczasowych zasad polegają w szczególności na:
- uwzględnieniu zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
- rozszerzeniu określenia zakresu nadzoru nad działalnością bankową m.in. poprzez przywołanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- określeniu sposobu i zakresu postępowania UKNF w przypadku kandydatów na kuratorów i członków zarządu komisarycznego banków, a także określeniu wymagań stawianych tym kandydatom,
- określeniu trybu postępowania w przypadku podjęcia przez KNF decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego,
- określeniu trybu przeprowadzania postępowania walidacyjnego jako elementu procesu walidacji nadzorczej metod statystycznych.

Źródło: www.knf.gov.pl, stan z dnia 28 listopada 2012 r.