Opracowane w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych rozporządzenie z 3 lutego 2010 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nr 20,  a weszło w życie z dniem ogłoszenia t.j. 8 lutego 2010 r.
Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.), które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie nowego aktu wykonawczego.

W nowym rozporządzeniu określone zostały:
1. rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:
a) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,
c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy o finansach publicznych,
d) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
e) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,
f) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,
g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
h) z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
i) z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych;

2. jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań;
3. rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.

Rozporządzenie ustala wzory 36 rodzajów sprawozdań oraz podmioty zobowiązane do ich sporządzania i przekazywania. Obszerna część rozporządzenia reguluje sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań. Przepisy regulują również okresy sprawozdawcze oraz procedury uzgadniania sprawozdań.

Co do zasady, przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2010 oraz sprawozdania rocznego dysponenta części 77 za rok 2009. Jeszcze w oparciu o przepisy rozporządzenia z 2006 r. sporządzają i przekazują sprawozdania:
- kierownicy zakładów budżetowych, kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, kierownicy jednostek budżetowych i placówek dysponujący rachunkami dochodów własnych oraz dysponenci funduszy celowych, a także kierownicy państwowych jednostek budżetowych dysponujący rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego, do dnia zakończenia likwidacji tych jednostek lub zmiany formy organizacyjno-prawnej;
- dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki/dotacje na inwestycje wieloletnie, o których mowa w art. 102 ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. inwestycje ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2010, których termin zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r.), z wykonania wydatków/dotacji do dnia ich zmiany w programy wieloletnie.
Również sprawozdania za okresy sprawozdawcze roku 2009 sporządza się zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2006 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl