Będzie to wynikało z ostatecznych uregulowań nowego Międzynarodowego Standardu Rachunkowości – Prezentacja Sprawozdań Finansowych. Częścią prac nad projektem tego standardu były piątkowe konsultacje w siedzibie Ministerstwa Finansów współorganizowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Według Wiesława Szczuki (na zdjęciu), wiceministra finansów, proponowane zmiany są rewolucyjne. Świadczy o tym fakt, że założeniem jest, by nowy układ sprawozdań finansowych wskazywał zależność pomiędzy osiąganymi przychodami (sprawozdanie z całkowitych dochodów) a wykorzystywanym do ich osiągnięcia majątkiem, źródłem ich finansowania i poniesionymi kosztami oraz faktycznym przepływem środków pieniężnych z tego tytułu (rachunek przepływów pieniężnych). Przykładowo w bilansie nie będzie już podziału na aktywa i pasywa, informacje będą wykazywane w sekcjach (biznesowej, finansującej i podatku dochodowego).
Zmiana w prezentacji danych w sprawozdaniu mogą wiązać się ze sporymi kosztami dla spółek wdrażających nowe rozwiązania. Dotyczy to np. szkoleń, oprogramowania oraz zmian w systemach księgowych.

Źródło: Gazeta Prawna