Od 15 marca 2018 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Jak deklarował rząd, który przygotował zmiany, są one konieczne w związku z rosnącą liczbą podlegających wpisowi przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także z uwagi na potrzebę dostosowania krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek.
Celem zmian jest też integracja KRS z jego odpowiednikami z krajów UE.

Nowelizacja wprowadza obowiązek składania od 1 marca 2020 r wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Natomiast już od 9 kwietnia 2018 r. ma zacząć działać stworzone przez Krajową Radę Notarialną Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzone w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj: Centralna baza wypisów i wyciągów z aktów notarialnych będzie wkrótce dostępna w KRS>>

Na podstawie nowych przepisów również sprawozdania finansowe podmiotów podlegających wpisowi będą składane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ustawa wprowadziła też zmiany w postępowaniu przymuszającym. Sąd będzie mógł wezwać w terminie, w jakim uzna za stosowne, osoby uprawnione do reprezentacji do wskazania, że organ reprezentacji został powołany i że braki w jego składzie zostały uzupełnione. Sąd będzie mógł nałożyć grzywnę tylko na osoby, które zupełnie zlekceważą obowiązek. Sąd rejestrowy będzie mógł umorzyć postępowanie przymuszające, jeżeli okoliczności sprawy wskażą, że obowiązki zostaną dopełnione.

Zgodnie z ustawą w sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy.
 

LEX Komentarze>>