Nowelizacja rozporządzenia  (Dz. U. poz. 373) wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852), która reformuje system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w wyniku nowelizacji regulacja zmienionego rozporządzenia dostosowana została do obowiązujących obecnie przepisów prawnych, w tym przepisów prawa ustrojowego.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji rozszerzony został zakres podmiotów, które Minister Obrony Narodowej wskazać może jako organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami organ ten mógł wskazać organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego jedynie z komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Nowe przepisy umożliwiają z kolei wskazanie organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego z jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Omawiane rozporządzenie dostosowuje również przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1736) do aktualnego stanu prawnego. W swoim dotychczasowym brzmieniu przepisy rozporządzenia odnosiły się do nieistniejących już podmiotów tj. Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (w nowym brzmieniu przepisy rozporządzenia odnoszą się do "organu regulacyjnego w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych"; organem tym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej) oraz Wojskowych Służb Informacyjnych (obecnie Służby Kontrwywiadu Wojskowego).