Jak pisze Rzeczpospolita, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało propozycje ustawy, która ma się przyczynić do informatyzacji Polski. Przede wszystkim, na co wielokrotnie zwracają uwagę autprzy uzasadnienia, dostawcy usług komunikacyjnych zyskają narzędzia, aby zachęcać klientów do komunikacji drogą elektroniczną. Niedawne zmiany wprowadziły do kodeksu cywilnego formę dokumentową zawarcia umowy. Musi pozwalać na zapoznanie się z treścią oświadczenia woli przez czas odpowiedni do celów oraz ustalenie składającej je osoby. W definicji tej mieści się więc e-mail lub skan umowy przesłany w załączniku.

Zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie możliwe także w tej formie.

Źródło: Rzeczpospolita