W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze 17 marca br. odbędzie się szkolenie poświecone zmianom w kodeksie postępowania cywilnego, które wejdą w życie 2 maja 2012 r. Wykład poprowadzi sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach – Jerzy Kiercz, który omówi aktualne tendencje  w orzecznictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. .Początek konferencji godz. 9.30, przerwa kawowa 11.00 – 11.30, ciąg dalszy wykładu 11.30 – 13.00. Uczestnikom konferencji wydane zostaną zaświadczenia wynikające z uchwały nr 55/2011 NRA z dn. 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów. W celu spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego adwokat powinien uzyskać w danym roku kalendarzowym, co najmniej 12 punktów szkoleniowych. Marcowa konferencja to 3 punkty szkoleniowe.Udział wszystkich aplikantów adwokackich w szkoleniu jest obowiązkowy

Adwokat, Stanisław Jażwiecki z ORA w Krajkowie uważa, że od lat zatem organy wykonawcze adwokatury, a wśród nich Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie przywiązują duża wagę do szkoleń różnego typu. Organizują odczyty, sympozja, zjazdy i fora, na których omawia się ważkie dla praktyki zagadnienia prawne. Dotyczy to zarówno Klubu Adwokatów w Krakowie gdzie obok stricte zawodowej tematyki możemy wysłuchać wystąpień dotyczących problematyki ogólniejszej, w tym historycznej jak również i spotkań o tak dużym zasięgu, że nazwano je forum karnistycznym czy cywilistycznym. Ostatnio w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach formu cywilistycznego odbyła się konferencja obejmująca zagadnienia proceduralnej efektywności ochrony jednostki w procesie cywilnym, a także konferencja dotycząca projektowanych zmian w procedurze karnej, przy czym było to już II  Forum Karnistyczne w Krakowie. Udział adwokatów w tych wydarzeniach był znaczny. Dla ilustracji wydarzeń związanych z Klubem Adwokatów warto wspomnieć o wykładzie prof. dr hab. Andrzeja Mączyńskiego pt. “Siedem pokoleń polskich cywilistów w 200-lecie obowiązywania Kodeksu Cywilnego Austriackiego“. Biorąc pod uwagę niezwykle interesujące przedstawienie zagadnienia przez prelegenta, słusznie wykład ten zaliczono do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów.