Pierwsza ze zmian nakłada sankcję, w postaci kary grzywny, za przekroczenie przez prowadzącego pojazd ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym. Zmiana ta ma charakter porządkujący. Dotychczas, pomimo że dotyczy tego samego czynu, wykroczenie to było regulowane w odrębnych przepisach – w art. 92 § 1 Kodeksu w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości określonej znakiem i w art. 97 w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości określonej przepisem ustawy.
Druga zmiana stanowi, że na właściciela lub posiadacza pojazdu, który nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu w oznaczonym czasie powierzył pojazd do kierowania lub używania, może być nałożona kara grzywny. W dotychczasowym stanie prawnym również i to wykroczenie było sankcjonowane przez art. 97 Kodeksu wykroczeń.
(Dz. U. Nr 225, poz. 1466).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line