Celem uchwalonej regulacji jest zwiększenie stabilności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, poprzez stworzenie przepisów w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz określenie zasad utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach pieniężnych w SKOK lub należnych z tytułu wierzytelności, a także zasad gromadzenia i wykorzystywania informacji o SKOK.

Proponowane zmiany skupiają się na:

- określeniu zasad łączenia kas oraz przejęcia kasy przez inną kasę, bank spółdzielczy lub krajowy,

- wprowadzeniu przepisów dotyczących utworzenia i funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych,

- uregulowaniu postępowania naprawczego i zarządu komisarycznego wobec SKOK,

- określeniu zasad sprzedaży wierzytelności pieniężnych, wynikających z tytułu udzielonych pożyczek,

- wprowadzenia outsourcingu kas

- ustanowieniu kadencyjności rady nadzorczej i zarządu kas w ustawie, a nie jak dotychczas w statucie,

- doprecyzowaniu przepisów dotyczących sprawowania skutecznego nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego i Kasę Krajową.

- umożliwieniu wydawania przez KNF rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania,

- ograniczeniu uprawnień w zakresie zgłaszania wniosku o upadłość kasy wyłącznie do kompetencji KNF.

Zmiany zostaną wprowadzone w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.), w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 711 z późn. zm.), w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.)

Ustawa wejdzie w życie 11 czerwca 2013 r., za wyjątkiem: art. 1 pkt 11 lit. b-h, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 1 pkt 18 oraz pkt 24 w zakresie dodawanego art. 61b, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., art. 4 pkt 4 lit. b oraz pkt 16 w zakresie dodawanych art. 38l-38zg i art. 38zj-38zq, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, art. 5 pkt 1, który wejdzie w życie z dniem 28 stycznia 2014 r.

Opracowanie: Małgorzata Jastrzębska