Do dnia wejścia w życie tej nowelizacji zlecenie wykonywania usług rynku odbywało się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub przez zakup tych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Obowiązująca od 12 marca 2010 r. regulacja jest wynikiem wejścia w życie art. 13 ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), który stanowi nowelizację do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line