Jak wynika z uzasadnienia do projektu, podstawowym celem rozporządzenia zmieniającego jest skrócenie terminu przekazywania sprawozdań i zaktualizowanych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z 30 do 7 dni. Krótszy termin sprawozdawczy umożliwi realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu centralnego, na bieżąco aktualizowanego rejestru pomocy de minimis, którego rolę ma pełnić system SHRIMP służący monitorowaniu pomocy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. (Dz. U. poz. 113).

Źródło: www.rcl.gov.pl,