Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 20 września 2008 r. opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego będzie podlegać opłacie w wysokości 40 zł. Mamy nadzieję, że obniżenie opłaty z 75 PLN do 40 PLN, zwiększy zainteresowanie obywateli indywidualnymi interpretacjami.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej każdy obywatel ma prawo złożyć wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
Wniosek należy złożyć do organu administracji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kip.gov.pl. Opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Wprowadzenie nowej stawki związane jest ze zmianami przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz.888). W ślad za tym zmienione zostało brzmienie art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Oficjalne źródło: Ministerstwo Finansów