Z analizy danych wynika, ze w 2014 r. odnotowano wzrost liczby spraw. Ogółem wpłynęło 11 tys.065 spraw, a w 2013 roku było ich 10 tys.628. Przeważały skargi kasacyjne i kasacje – 7 886, z czego 4 tys. wniesiono do Izby Cywilnej (w 2013 roku – 3 383), 2 174 – do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (w 2013 roku – 2 132), 1 694 – do Izby Karnej (w 2013 roku – 1 735), a 10 – do Izby Wojskowej (w 2013 roku – 19).
Łącznie wpłynęło także 166 zagadnień prawnych (w 2013 roku było ich 194) oraz 1 121 zażaleń (w 2013 roku – 1 108). Na pozostałe sprawy składały się: apelacje od orzeczeń wojskowych sądów okręgowych, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, skargi na przewlekłość postępowania, skargi o wznowienie, wnioski o przekazanie sprawy innemu sądowi, sprawy o ułaskawienie oraz wnioski incydentalne i sprawy dyscyplinarne.
Spośród tych ostatnich, dominowały sprawy dyscyplinarne sędziów, których było 70.
Chociaż Sąd Najwyższy rozstrzygał również w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz lekarzy (51 spraw, w 2013 roku – 54). Ogółem w tej grupie rozpoznano 121 spraw, z czego 69 dotyczyło sędziów, a 52 – pozostałych grup zawodowych.
Sąd Najwyższy rozpoznał 10,5 tys spraw (w 2013 roku – 10 387), w tym m.in.: 7 329 skarg kasacyjnych i kasacji (w 2013 roku – 7 059), 1 098 zażaleń (w 2013 roku – 1 260) oraz 202 kwestie prawne (w 2013 roku – 171). Mimo statystycznie większej liczby rozpoznanych spraw nie zmniejszyły się zaległości. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu liczby skarg kasacyjnych (o 617).

 

  Przegląd Sądowy [EBOOK PDF]