W dniu 21 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Porządek obrad Zgromadzenia przewidywał m.in. wyrażenie zgody na powołanie wiceprezesa NSA oraz wybór członków Kolegium NSA.

Zgromadzenie wyraziło zgodę na powołanie sędziego NSA Jana Rudowskiego na wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dotychczasowy wiceprezes NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski został powołany z dniem 17 lutego 2016 r. na urząd Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Więcej: Prof. Zirk-Sadowski nowym prezesem NSA>>>

Zgodnie z art. 45 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647) wiceprezesa NSA powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego złożony za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA. Kadencja wiceprezesa NSA trwa pięć lat.

Zgromadzenie dokonało również wyboru składu Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na członków Kolegium zostali wybrani sędziowie NSA: Małgorzata Niezgódka-Medek, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Ludmiła Jajkiewicz, Hanna Kamińska, Monika Nowicka, Małgorzata Pocztarek, Andrzej Jagiełło, Cezary Pryca, Zdzisław Kostka. Ponadto w skład Kolegium wchodzi również Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jako jego przewodniczący oraz wiceprezesi NSA.


Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi>>


Kolegium jest jednym z organów Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy:
1)    ustala podział czynności w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom;
2)    przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego opinię o kandydatach na stanowiska sędziów;
3)    wyraża zgodę w sprawie tworzenia i znoszenia wydziałów oraz powołania i odwołania przewodniczących wydziałów, Szefa Kancelarii Prezesa NSA i dyrektora Biura Orzecznictwa;
4)    rozpatruje sprawy przedstawiane Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego;
5)    rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego lub z własnej inicjatywy.
Kadencja Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego trwa trzy lata.