Liderzy kilkunastu samorządów zawodów regulowanych spotkali się 31 maja br. w siedzibie Naczelnej rady Adwokackiej w Warszawie, by przedstawić wspólne stanowisko w sprawie widocznych w ostatnich latach - ich zdaniem - prób ograniczania samorządności zawodowej.
Uczestnicy spotkania przypomnieli, że samorządy zawodów zaufania publicznego to obecnie kilkanaście organizacji zrzeszających około 600 tysięcy osób. Konstytucja RP w art. 17 przyznaje im prawo tworzenia samorządów zawodowych, zajmujących się całościowo organizacją funkcjonowania tych zawodów, a w praktyce określania m.in. własnych standardów zawodowych i sądownictwa dyscyplinarnego. W opinii przedstawicieli tych zawodów, władza publiczna w ostatnich latach nie respektuje jednak zasady samorządności zawodowej, zmierzając do przejmowania przez państwo obszarów właściwych tym samorządom, m.in. pieczy nad należytym przygotowaniem do zawodu.
Inicjatywa podjęcia wspólnych działań przez samorządy zawodów zaufania publicznego pojawiła się podczas spotkania w Łodzi 21 maja br. Jego organizator, łódzki adwokat Jarosław Szymański wyjaśniał wtedy, że jest to kontynuacja "tego, co pojawiło się trzy lata temu na Ogólnopolskim Zjeździe Samorządów Zawodowych w Łodzi". Przypomniał, że na tym spotkaniu przedstawiciele tych samorządów m.in. zaprotestowali przeciwko - ich zdaniem - działaniom zmierzającym do marginalizacji samorządów zawodowych przez ówczesny rząd kierowany przez PiS. 
Liderzy samorządów zawodów zaufania publicznego porozumieli się w sprawie powołania zespołu organizacyjnego, którego celem będzie przygotowanie zasad stałej współpracy tych samorządów. Taka organizacja mogłaby w przyszłości stać się członkiem Komisji Trójstronnej, reprezentując te samorządy zawodowe na zasadach podobnych do organizacji pracodawców i związków zawodowych. Celem powołania tej formy reprezentacji byłaby aktywna troska o respektowanie zasady niezależności i samorządności zawodów zaufania publicznego.

Wspólne stanowisko podpisali w imieniu:
- Naczelnej Rady Adwokackiej – Andrzej Michałowski
- Krajowej Izby Radców Prawnych – Maciej Bobrowicz
- Krajowej Rady Komorniczej – Jarosław Świeczkowski
- Krajowej Radę Biegłych Rewidentów – Władysław Fałowski
- Krajowej Rada Doradców Podatkowych – Tomasz Michalik
- Naczelnej Rady Lekarskiej – Konstanty Radziwiłł
- Krajowej Rada Lekarsko-Weterynaryjnej – Tadeusz Jakubowski
- Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych – Elżbieta Buczkowska
- Naczelnej Rada Aptekarskiej – Grzegorz Kucharewicz
- Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – Sławomir Żak
- Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Janusz Rymsza
- Krajowej Izby Urbanistów – Jolanta Przygońska
- Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – Anna Korbela
- Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Małgorzata Toeplitz-Winiewska
- Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – Elżbieta Puacz