Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań Klaudyny z Otwocka złożył powód Mateusz. Z treści pozwu wynika, że Klaudyna jest jedyną osobą, która może opisać to, w jaki sposób pozwany Tymoteusz zachowywał się po zawarciu umowy pożyczki. Sąd zgodził się z powodem, że dowód z zeznań świadka powinien zostać przeprowadzony. Klaudyna otrzymała więc wezwanie do stawienia się w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w charakterze świadka na rozprawie zaplanowanej na dzień 6 marca 2024 r.

Czytaj: Brakuje lekarzy sądowych - NRA apeluje do ministra sprawiedliwości >>

Choroba świadka

Klaudyna w dniu 17 lutego 2024 r. uległa poważnemu wypadkowi i była hospitalizowana przez kilkanaście dni. Z uwagi na poważne problemy zdrowotne po wyjściu ze szpitala przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ma powstrzymywać się od podróżowania i prowadzić spoczynkowy tryb życia. Klaudyna nie mogła więc stawić się na rozprawie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Nieobecność na rozprawie powinna usprawiedliwić, przedkładając sądowi zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego.

Na podstawie art. 214(1) par 1 Kodeksu postępowania cywilnego usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

Nie każdy lekarz to lekarz sądowy

Zwróćmy uwagę na regulacje odnoszące się do wystawiania zaświadczeń przez lekarzy sądowych. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Poniżej prezentujemy kilka kluczowych przepisów, o których warto pamiętać.

Na wstępie warto podkreślić, że nie każdy lekarz to lekarz sądowy. Lekarzem sądowym w rozumieniu wskazanej ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

Prezes sądu okręgowego określa liczbę lekarzy sądowych dla obszaru właściwości sądu okręgowego, mając na uwadze zapewnienie na tym obszarze dostępu do lekarza sądowego.

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. W wykazie lekarzy sądowych zamieszcza się imię i nazwisko lekarza sądowego, wraz z numerem telefonu, numer prawa wykonywania zawodu, informację o specjalizacji, terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego oraz miejscu, dniach i godzinach przyjęć.

Zaświadczenie lekarza sądowego

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. Powyższe wynika z art. 2 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 11 tej ustawy lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego (art 12 ust. 1 ustawy).

Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania (art. 12 ust. 2 ustawy). W myśl art. 12 ust. 3 ustawy jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.

Ustawodawca przewidział jednocześnie, że w przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Na podstawie art. 13 ustawy o lekarzu sądowym zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.