Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji prokuratorów, asesorów prokuratorskich, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, osób zajmujących stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych kandydujących do objęcia wolnego stanowiska prokuratorskiego.
Oceny kwalifikacji dokonuje się na piśmie. Ocena kwalifikacji zawiera: dane dotyczące kandydata odnoszące się do przebiegu pracy zawodowej, obejmujące w szczególności informacje o rodzaju powierzonych zadań lub funkcji, odbytych delegacjach, a także szkoleniach, osiągnięciach naukowych i pracy dydaktycznej; wskazanie akt, opinii prawnych, publikacji, aktów notarialnych lub innych dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena; opis wyników pracy lub dorobku naukowego kandydata oraz opinię w tym zakresie; wnioski.

Katarzyna Irytowska

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP