Celem projektowanych założeń jest rozszerzenie kompetencji zamawiającego w zakresie kontroli nad procesem udzielania zamówień oraz uzyskanie lepszej jakości udzielanych i zrealizowanych zamówień publicznych. Chodzi również o zwiększenie udziału przedsiębiorców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poprzez usunięcie zbędnych barier zniechęcających ich do bardziej powszechnego i aktywnego ubiegania się o realizację zamówień publicznych.

Urząd proponuje stworzenie mechanizmów umożliwiających ograniczenie ryzyka nienależytego wykonania zamówienia w sytuacji, w której uzasadnione jest prawdopodobieństwo złożenia oferty zawierającej cenę, która nie pokrywa kosztów wytworzenia produktu, świadczenia usługi czy wykonania roboty budowlanej, będących przedmiotem zamówienia. Jeśli cena oferty wydaje się nadmiernie niska i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów prawa, zamawiający będzie zobowiązany do zwrócenia się do wykonawcy o podanie szczegółów dotyczących składowych elementów oferty. UZP proponuje odejście od pojęcia „rażąco niskiej ceny” na rzecz doprecyzowania, w jakich okolicznościach zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia, a więc gdy cena oferty będzie budzić wątpliwości zamawiającego.

W miejsce art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a p.z.p. proponuje się doprecyzowanie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez jednoznaczne wskazanie, że zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcę, który jest winny poważnego naruszenia obowiązków zawodowych, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Negatywne skutki zawinionych uchybień wykonawcy wpływających na jego wiarygodność zawodową będą ograniczone ramami czasowymi, w przypadku zamówień na dostawy lub usługi okres ten będzie wynosił 3 lata, a na roboty budowlane 5 lat.

W zakresie negocjacji z ogłoszeniem UZP proponuje, by zamawiający mógł ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert, a następnie negocjacji, z tym że minimalna liczba wykonawców, których należałoby zaprosić wynosiłaby 3. Oferty wstępne byłyby następnie przedmiotem negocjacji z oferentami, którzy je złożyli. Inaczej niż obecnie, oferty nie podlegałyby odrzuceniu, nawet w przypadku ich niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednym z elementów negocjacji mogłyby być propozycje złożone przez wykonawców. Negocjacje mogłyby być prowadzone w szerszym zakresie niż obecnie. Negocjacje z zaproszonymi oferentami powinny być prowadzone z poszanowaniem zasady niedyskryminacji, przy zachowaniu poufnego charakteru prowadzonych negocjacji. Przedmiotem negocjacji mogłyby być wszystkie warunki realizacji zamówienia określone w ofertach. Po przeprowadzeniu negocjacji i przygotowaniu w ich następstwie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający zapraszałby wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert.

W dialogu konkurencyjnym proponuje się, aby podobnie jak w negocjacjach z ogłoszeniem, był to jeden z trybów podstawowych, czyli takich, z których zamawiający może zawsze skorzystać, ale tylko w przypadku zamówień o wartościach nieprzekraczających progów unijnych. Minimalna liczba wykonawców, których zamawiający powinien zaprosić do udziału w dialogu powinna wynosić w przypadku zamówień unijnych nie 5 jak obecnie, ale 3.

Źródło: www.uzp.gov.pl,