Chodzi o art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej u.z.n.k.). Stanowi on, że czynem nieuczciwej konkurencji jest pobieranie innych opłat niż marża handlowa za przyjęcie towaru do sprzedaży. Zdaniem skarżącego przepis ten uniemożliwia mu prowadzenie działalności gospodarczej w modelu, jaki wybrał.
„Uniemożliwienie lub co najmniej nadmierne utrudnienie skarżącemu prowadzenia działalności handlowej w takim modelu ekonomicznym jest następstwem wynikającej z art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. bezskuteczności (braku prawnie wiążącego skutku) umów zawieranych przez K. z producentami/dostawcami (...)” – czytamy w skardze. (sygn. akt SK 22/14)

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna