Realizacja obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej jest obecnie w ogromnym stopniu uzależniona od świadomego korzystania ze zdobyczy informatyki w codziennej pracy
biurowej.  A rozwój technologii informacyjnych, wzrastająca dostępność usług internetowych oraz pojawiające się luki w zabezpieczeniach, wymagają systematycznego
poszerzania wiedzy o sposobach niwelowania zagrożeń.
Dlatego też podczas Konwentu, który odbędzie się pod hasłem "Techniczne aspekty zachowania tajemnicy zawodowej" uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę techniczną, niezbędną do bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych w
codziennej pracy.