Według projektu opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, wynosić będzie 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia. Jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosować się będzie przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. 

Czytaj też>>Bank zapłąci wyższą opłatę sądową

Dowiedz się więcej z książki
Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złWedług autorów projektu, którymi są prawnicy rządowi niskie opłaty oraz ustawowe zwolnienia od opłat w niektórych sprawach świadczą o preferencyjnym traktowaniu tych spraw (np. sprawy z zakresu prawa pracy albo sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych). Na taką szczególną ochronę zasługują konsumenci dochodzący roszczeń wynikających z czynności bankowych. Zazwyczaj podmioty te, w celu zaspokojenia ważnych potrzeb życiowych (np. zakup mieszkania, samochodu), muszą korzystać ze środków pieniężnych oferowanych przez banki. Ich bieżące dochody nie pozwalają bowiem na poczynienie oszczędności wystarczających na zaspokojenie tych potrzeb. To samo należy odnieść do producentów rolnych prowadzących gospodarstwa rodzinne, którzy w niektórych sytuacjach są zmuszeni korzystać z usług banków, aby zapewnić ciągłość działalności gospodarstwa rolnego.
Podmiotom tym powinny zatem przysługiwać takie uprawnienia, które ułatwiają dochodzenie roszczeń wynikających z czynności bankowych.
W projekcie proponuje się, aby przywilej w postaci obniżonej, maksymalnej opłaty stosunkowej obowiązywał wyłącznie w sprawach, w których konsumenci albo producenci rolni prowadzący gospodarstwa rodzinne, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, dochodzą roszczeń wynikających z czynności bankowych. Jedynie bowiem w sprawach zainicjowanych przez te podmioty znajduje uzasadnienie obniżenie maksymalnej wysokości opłaty stosunkowej.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.