Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304) przewiduje dofinansowanie do wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym. Udzielane będzie na podstawie wniosków składanych do końca 2018 r. Podobnie jak w przypadku programu „Rodzina na swoim” w ustawie proponuje się, aby kredyt był udzielany jedynie w walucie polskiej. Kredytobiorca będzie mógł starać się również o spłatę części kredytu. Pomoc taka będzie udzielana nabywcy jednorazowo, w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem w rodzinie nabywcy mieszkania, pod warunkiem że zdarzenie to będzie miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem.

Do Kodeksu karnego skarbowego dodano art. art. 76b, według którego każdy, kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w przepisach o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania, podlega karze grzywny albo pozbawienia wolności. Grzywna za to przestępstwo będzie mogła wynieść nawet 720 stawek dziennych.