Należy zaznaczyć, że jest to kolejny wyrok w ostatnim czasie, potwierdzający, że tego rodzaju świadczenia nie stanowią przychodu dla pracowników. W wyroku tym Sąd, wskazując na konieczność obliczenia wartości świadczenia według metod wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaznaczył jednocześnie, iż ustawa o PIT nie odnosi się do metody pozwalającej na wyliczenie podatku od abonamentu medycznego - informuje firma KPMG.

W przypadku gdy nie jest możliwe obliczenie wartości świadczenia według metod określonych przepisami ustawy, nie można z zasady przypisać pracownikowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Kolejny argument zawarty w uzasadnieniu odnosi się do kwalifikacji abonamentu medycznego, zakupionego dla pracownika przez pracodawcę, jako przychodu z tytułu „innych świadczeń niepieniężnych”.

W ocenie Sądu świadczenia te, aby mogły być uznane za przychód podlegający opodatkowaniu, muszą być przez pracowników wykorzystywane. Ustalenie, czy dany pracownik rzeczywiście otrzymał świadczenie i jaka jest jego wartość, może być w praktyce niemożliwe. Sąd uzasadniał, że świadczenie musi zostać przypisane do jednej z kategorii źródeł przychodu, o których mowa w ustawie o PIT. Niedopuszczalne jest stosowanie innych metod określania wysokości przychodu. Nie można podzielić kwoty opłaty ryczałtowej przez liczbę osób, które otrzymują lub mogą otrzymać świadczenie medyczne. Podsumowując, w przypadku gdy świadczenia medycznego opłaconego ryczałtowo nie można przyporządkować do konkretnego pracownika, nie ma możliwości ustalenia dla każdego z pracowników wartości przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę abonamentów medycznych.

(Źródło: KPMG/KW)