Podatnik, występujący do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej, stał na stanowisku, że będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacone na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, świadczenia z tytułu renty wyrównawczej oraz odsetki ustawowe od tych świadczeń, których podstawę stanowi wyrok sądu obciążający go na zasadzie ryzyka.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, wydał w dniu 4 sierpnia 2010 r. interpretację indywidualną nr ILPB3/423-411/10-5/JG, w której uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W związku z powyższym, podatnik wystosował skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który po rozpoznaniu sprawy wydał w dniu 11 stycznia 2011 r. wyrok (sygn. akt I SA/Łd 1313/10), uchylający zaskarżoną interpretację.
Zdaniem sądu, wypłacenie przez pracodawcę odszkodowania za wypadek przy pracy powstały z jego winy nie może być uznane za koszt uzyskania przychodu. Nie jest bowiem celem i nie mieści się w najszerszym nawet pojęciu prowadzenia działalności gospodarczej powodowanie (zawinienie) wypadków przy pracy i wypłacanie z tego tytułu odszkodowań. Nie sposób więc przyjmować, że wypłacenie odszkodowania w takim przypadku ma związek z osiąganiem przychodu, który jest celem działania pracodawcy. Odmiennie natomiast, przy odpowiedzialności pracodawcy opartym na zasadzie ryzyka, wypłata odszkodowania (renty wyrównawczej) nie wykracza poza szeroko pojęty zakres działalności gospodarczej. Mieści się w pojęciu kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie wykracza także poza cel działalności, jakim jest osiągnięcie przychodu, gdyż możliwość zaistnienia wypadku, za który odpowiedzialność jest oparta na zasadzie ryzyka - jest nierozerwalnie związana z normalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Wobec powyższego, sąd orzekł, że wypłata odszkodowania za wypadek przy pracy oparta na zasadzie ryzyka jest wydatkiem mieszczącym się w pojęciu tzw. kosztów pracowniczych, niezbędnych do osiągnięcia celu w postaci uzyskania przychodu. Nie są to koszty związane z bezpośrednio z osiąganiem przychodu, lecz niewątpliwie pozostają w związku z osiągnięciem przychodu. Dodatkowym argumentem przemawiającym zdaniem sądu za powyższą tezą jest okoliczność, że w art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodu jedynie jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra, które nie znajdują zastosowania w rozpoznawanej sprawie. Oznacza to a contrario, że inne wypadki przy pracy nie są ustawowo wyłączone z kategorii kosztów uzyskania przychodu.
Uwzględniając uzasadnienie wyroku WSA w Łodzi, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2011 r., sygnatura ILPB3/423-411/10/11-S/JG uznał, że wypłata renty wyrównawczej związanej z odpowiedzialnością pracodawcy na zasadzie ryzyka pozostaje pośrednio w związku z prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą i jednocześnie nie jest wyłączona możliwość zakwalifikowania jej, jako kosztu podatkowego, co skutkuje uznaniem poniesionego przez spółkę wydatku z tytułu renty wyrównawczej za koszt uzyskania przychodów.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line