Jak wynika z danych, które prezes przedstawiła komisji gospodarki oraz komisji edukacji, nauki i młodzieży, w 2011 roku do Urzędu Patentowego wpłynęło łącznie ponad 21 tys. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, co stanowi ponad 104 proc. wielkości prognozowanej.
W 2011 roku wydano ponad 6400 decyzji kończących postępowanie w sprawach o udzielenie patentu, w tym ponad 3400 decyzji pozytywnych. Według danych UP łączna liczba decyzji wydanych w 2011 roku była o 2,3 proc. niższa od liczby decyzji wydanych w roku 2010.