Koleżanki i Koledzy Prokuratorzy, Asesorzy i Aplikanci prokuratorscy.

Forum Internetowe Prokuratorów powstało po to abyśmy mogli w sposób nieskrępowany uczestniczyć w dyskusji na tematy związane z zawodem prokuratora i funkcjonowaniem Prokuratury jako instytucji. Ta dyskusja jest niezbędna albowiem na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy pojawiło się szereg różnych projektów ustaw, które w sposób istotny dotyczą usytuowania Prokuratury w systemie organów ochrony prawa, instrumentów procesowych którymi prokuratorzy posługują się realizując swoje zadania ustawowe w zakresie zwalczania przestępczości, czy wreszcie kwestii związanych z naszymi wynagrodzeniami. Propozycje te, jak choćby wprowadzenie instytucji sędziów śledczych, którymi zdaniem czynnego w sprawach karnych adwokata - prof. Piotra Kruszyńskiego mogliby zostać notariusze i radcy prawni, ograniczenie przesłanek umożliwiających przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku w postępowaniu przygotowawczym i powyżej lat dwóch w postępowaniu sądowym, ograniczenie możliwości prawnych i faktycznych w zastosowaniu prokuratorskiego zatrzymania, czy wreszcie zróżnicowanie uposażeń sędziów i prokuratorów, w przypadku ich realizacji, mogą doprowadzić do degradacji roli Prokuratury, jako instytucji zajmującej się zwalczeniem przestępczości i zawodu prokuratora na tle innych zawodów prawniczych.

Ważne jest to, aby środowisko prokuratorskie, w tych najistotniejszych dla nas sprawach, mogło zabierać głos i wyrażać swoje stanowisko. Głos ten dotychczas, chociażby w dyskusjach prowadzonych na łamach środków masowego przekazu był słabo słyszalny. Forum internetowe jest jednym ze sposobów zmiany takiego stanu rzeczy. Jest również szansą na konsolidację środowiska prokuratorów i oddziaływanie na prace nad projektami, o których wspominałem powyżej.

Takie Forum założyli niedawno nasi Koledzy Sędziowie. Dziś w dyskusji na Forum Dyskusyjnym Sędziów RP uczestniczy ponad dwa tysiące zarejestrowanych użytkowników. Dzięki forum Sędziowie zaktywizowali swoje środowisko. To właśnie środowisko związane z Forum jest kołem zamachowym wszelkich akcji protestacyjnych sędziów zmierzających do realizacji ich słusznych postulatów płacowych. Gratulacje dla Dreeda i jego Ekipy z Forum Dyskusyjnego Sędziów RP!

Rok 2008 zbliża się powoli do końca. Był to ciężki rok, w którym czterokrotnie zostaliśmy wprowadzeni w błąd, choć jest to określenie o wiele bardziej delikatne, niż te które słychać po prokuratorskich gabinetach. Powtarzanie tych słów na Forum było by jednak sprzeczne z jego Regulaminem.

  • Po pierwsze, jeszcze w ubiegłym roku skreślono z budżetu 2008 środki na podwyżki dla sędziów i prokuratorów.
  • Po drugie, na początku roku skierowano do konsultacji dwa sprzeczne ze sobą projekty ustaw, w tym jeden przewidujący zróżnicowanie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Po naszej akcji protestacyjnej z 25 lutego Prokurator Generalny zrezygnował ze swoich pomysłów różnicowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Tak więc nasza akcja przyniosła oczekiwany rezultat.
  • Po trzecie, w marcu do konsultacji trafił projekt ustawy z dnia 19 marca 2008 r. podwyższający kwotę bazową do 1866,78 zł, równo dla sędziów i prokuratorów. Powstaje pytanie, gdzie ten projekt jest? Gdzie się zawieruszył? Jakimi intencjami kierowali się rządzący wprowadzając nas w błąd.
  • Po czwarte, na etapie prac nad budżetem 2009 r. w lecie tego roku, przewidziano środki na podwyższenie wynagrodzeń tylko dla naszych Kolegów Sędziów. Dobitnie o tym świadczy uzasadnienie do projektu Ustawy o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów. Czara goryczy się przelała. W Krakowie powstał Komitet Obrony Prokuratorów. Zorganizowaliśmy akcję, która spowodowała, że środki na zapomogi w wysokości 1000 zł brutto dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich też się znalazły. W akcji uczestniczyło około 1000 prokuratorów, czyli duża część tych, którzy na co dzień prowadzą postępowania przygotowawcze, zwłaszcza, że tym razem zaapelowaliśmy do asesorów o obsadzenie wokand w wydziałach karnych sądów, tak aby nie paraliżować funkcjonowania sądowego wymiaru sprawiedliwości.
Powstaje pytanie czy będzie piąty raz?
Dlaczego zapisy o tych niewielkich podwyżkach (w drodze autopoprawki), które nie rekompensują realnego spadku wartości naszych wynagrodzeń na przestrzeni ostatnich lat i nie wydobywają nas z ekonomicznego dna na tle innych zawodów prawniczych, znalazły się w Ustawie o Krajowej Szkole Sądów i Prokuratury, a następnie je usunięto. Jakie były intencje osób, które je tam zamieściły, a potem usunęły? Czy nowelizacja Ustawy o Prokuraturze i Ustroju Sadów Powszechnych, która zakłada wprowadzenie na okres 12 miesięcy wspomnianej zapomogi, przejdzie skutecznie do końca roku ścieżkę legislacyjną. Również na tym Forum będziemy się tej sytuacji przyglądać!!!!

Nie ukrywam, że przyznanie nam podwyżki w kwocie 1000 zł brutto na okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. nie jest przeze mnie oraz moje Koleżanki i Kolegów traktowane jako sukces.
Naszym celem jest dążenie do tego, aby zarobki prokuratorów w Polsce nie odbiegały od zarobków tej grupy zawodowej w państwach Unii Europejskiej. Już dziś nasi Koledzy z Czech, gdzie struktura prokuratury jest identyczna jak w Polsce, na poziomie tamtejszej prokuratury rejonowej, zarabiają tak jak nasi Prokuratorzy Prokuratury Krajowej, a wiec prawie 10 tysięcy złotych. W związku z planowanym wejściem do strefy EURO w 2011 r., środowisko prokuratorskie będzie podejmować działania zmierzające do wyrównania tych rażących dysproporcji.

W najbliższym czasie opracujemy harmonogram działań protestacyjnych, których celem będzie poprawa sytuacji zawodowej, w tym ekonomicznej prokuratorów i asesorów. Będziemy chcieli aby działania te były skoordynowane z organizacjami reprezentującymi nasze środowisko oraz środowisko sędziów. Ci ostatni, skupieni wokół Forum Dyskusyjnego planują organizację tzw. "dni bez wokandy" w listopadzie i w grudniu 2008 r. Tym razem miałby to być tydzień, a potem nawet dwa bez orzecznictwa. Prokuratorzy nie mogą wobec tego słusznego protestu przejść obojętnie. Niezwykle ważne jest to, że nie ma w Polsce prokuratora i asesora, który nie identyfikowałby się z naszymi słusznymi postulatami. Mam tu na myśli postulaty podnoszone w listach do Prokuratora Generalnego sporządzonych przez Komitet Obrony Prokuratorów. Inicjatywa KOP, została ciepło przyjęta przez Radę Główną Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Stowarzyszenie Prokuratorów RP i niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów "Ad Vocem." Pozytywnie oceniają ją także prokuratorzy funkcyjni, którzy nie mogli uczestniczyć w akcji urlopów na żądanie, gdyż musieli w tym czasie zapewnić należyte funkcjonowanie jednostek. Od tych prokuratorów otrzymujemy jednak podziękowania i wyrazy poparcia.

Naszym celem jest, aby solidarność poglądów i masowe poparcie dla podnoszonych postulatów, były pierwszym krokiem do dalszej konsolidacji środowiska, tak aby w przeważającej większości, uczestniczyło ono w ewentualnych przyszłych akcjach protestacyjnych.
Stan wyższej konieczności, w którym działają prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy, wymaga zmiany charakteru podejmowanych działań.
Czasy pism i uchwał odchodzą powoli w niepamięć.
Na przestrzeni ostatnich lat było ich dziesiątki, jeżeli nie setki. Najczęściej pozostawały bez odpowiedzi, tak jak pismo 130 krakowskich prokuratorów i asesorów z lutego 2008 r., czy pismo KOP z września, pod którym zebrano około 1000 podpisów. Pisma i uchwały, nie połączone z konkretnymi działaniami, takimi jak korzystanie z urlopów na żądanie, czy występowanie z pozwami o wyrównanie wynagrodzeń, nie robią żadnego wrażenia na rządzących. Nie przebijają się także do opinii publicznej. Tą ostatnią będziemy przekonywać, że postulaty prokuratorów są słuszne, że nie opierają się, tak jak to przedstawiają niektóre media, wyłącznie na motywacjach ekonomicznych. Jak słusznie zauważył w wywiadzie dla Rzeczpospolitej jeden z naszych kolegów z KOP, gdyby tak było, już dawno przeważająca większość z nas nie pracowałaby w zawodzie prokuratora.

My jednak chcemy być prokuratorami nadal. Chcemy być prokuratorami w silnej ustrojowo, procesowo i ekonomicznie oraz apolitycznej i wolnej od wpływów z zewnątrz Prokuraturze.