Sprawa dotyczyła kierowcy, któremu wyrokiem sądu karnego orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku. Zakaz nie dotyczył pojazdów, do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy kategorii C.

W związku z tym kierowca zwrócił się o wydanie mu prawa jazdy kategorii C. Wskazał, iż jest ono niezbędne do wykonywania przez niego pracy zawodowej.

Starosta odmówił kierowcy wydania prawa jazdy. Zdaniem organu aktualnie obowiązujące przepisy wykluczają możliwość wydania prawa jazdy kategorii C w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B.

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem starosty. Obecnie obowiązujący art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151), na który powoływał się organ, powinien być stosowany jedynie do osób, które ubiegają się dopiero o wydanie prawa jazdy i nigdy go nie posiadały, a wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmujący uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może dotyczyć pojazdów określonego rodzaju, wszelkich pojazdów lub wszelkich pojazdów mechanicznych. To sąd karny, a nie organ administracji ustala jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy. Organ administracji nie może rozszerzać zakazu orzeczonego przez sąd karny na uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie szerszym, niż to orzeczono w wyroku sądu karnego – podkreślił WSA.

W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie określonego rodzaju, organ administracji publicznej musi zwrócić kierowcy prawo jazdy kategorii, której ten zakaz nie obejmuje – uznał WSA.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 23 października 2013 r., sygn. akt II SA/Bd 815/13

Anna Dudrewicz