Pełnomocnik strony adwokat T.B. wniósł do sądu o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. WSA w Gliwicach postanowił przyznać zwrot kosztów adwokatowi od Skarbu Państwa. Przy czym sąd naliczył już nową stawkę VAT, czyli kwotę 55,20 zł  z tytułu podatku od towarów i usług.
Sprawa wynikła w związku ze postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2010 r. o  zwolnieniu skarżącego od kosztów sądowych. Ustanowiono dla niego pełnomocnika procesowego z urzędu w toczącej się sprawie o zameldowanie, który wyznaczony został przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.
Na rozprawie 3 grudnia 2010 r. pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego z urzędu, składając jednocześnie oświadczenie, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, stwierdził, że zgodnie z  art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Zasady te zawarte zostały w powołanym wyżej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., które w § 2 ust. 1 i 2 przewiduje, iż zasądzając opłatę za czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, charakter sprawy i jego wkład w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia a także, iż opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, o których mowa w rozdziałach 3-5.
Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit c) powołanego rozporządzenia stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji wynosi 240,00 zł.
Ponadto jak stanowi § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty za czynności adwokata sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności  obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach przed sądami administracyjnymi.  

Sygnatura akt WSA w Gliwicach II SA/Gl 580/10