Wojewódzki Sąd Administracyjny trzy razy zajmował się tą sprawą. Dyrektor Zespołu Szkół w Mińsku Mazowieckim Danuta Miraszewska uchwałą  starostwa powiatowego została zwolniona z funkcji na początku lipca 2016 r. Mimo, że jej kadencja kończyła się w 2019 r. Podstawą był art. 32 ust.2 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd powiatu może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego po uzgodnieniu z kuratorem oświaty. Mazowiecki Kurator Oświaty nie wydał w tej sprawie decyzji w wymaganym terminie 5 dni, co jest uznane za zgodę.  

Wojewoda mazowiecki unieważnia uchwałę
Zdaniem wojewody nadzwyczajnej sytuacji zagrażającej funkcjonowaniu szkoły nie było a konflikt między nauczycielami a dyrektorem nie może być samoistną przesłanką odwołania.
Uchwała została podjęta na podstawie między innymi skargi dziewięciu anonimowych nauczycieli, wobec których dyrektorka miała stosować mobbing. Zaprotestowali mieszkańcy miasta: uczniowie i ich rodzice.

Dwa wyroki WSA na rzecz wojewody
Skarga na tę uchwałę została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 11 stycznia 2017 r. przyznał rację wojewodzie, że odwołanie dyrektor Miraszewskiej było sprzeczne z ustawą o samorządzie powiatowym.
Wicestarosta wyjaśniał wówczas w mediach, że główną przyczyną odwołania było nieprzestrzeganie prawa pracy przez dyrektorkę. W konsekwencji 1 września 2016 r. podjęto uchwałę o rozpisaniu konkursu na dyrektora zespołu szkół. Konkurs ten wojewoda mazowiecki uznał za nieważny, gdyż jego zdaniem kadencja Danuty Miraszewskiej nie wygasła.
Ponownie sprawę rozpatrywał WSA i 7 marca 2016 r. skargę powiatu na decyzję wojewody oddalił.
Mimo tych wyroków powiat powołał na stanowisko nowego dyrektora na okres od 15 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Wojewoda stwierdził, że to powołanie było nieważne. Nowego dyrektora nie można było skutecznie powołać. Nadal dyrektorem jest Danuta Miraszewska.
Zarząd powiatu nie dawał za wygraną. Skierował skargę na decyzję wojewody do WSA, w której zaznaczył, że chodzi w tej sprawie o zapewnienie ciągłości kierownictwa placówką oświatową ( powołał się na art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i art. 77 i 79 ustawy o samorządzie powiatowym).

WSA: nowy dyrektor powołany wbrew prawu
WSA w Warszawie uznał, że skarga powiatu na unieważnienie uchwały o powołaniu nowego dyrektora jest nieuzasadniona. Sąd stwierdził, że powołanie nowego dyrektora było przedwczesne, gdyż należało dokończyć procedurę odwoływania poprzedniego dyrektora, a tego starostwo nie zrobiło.
- Ciągłość kierowania placówką była zapewniona - powiedział w uzasadnieniu sędzia Adam Lipiński. - Od 30 sierpnia dyrektorem szkoły jest nadal nieskutecznie odwołana osoba. W pozostałych okresach - zawsze był wicedyrektor.
Wyrok nie jest prawomocny i podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sygnatura akt II SA/Wa 249/17, wyrok z 17 sierpnia 2017 r.