Zgodnie z rozdziałem 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania NSA, stanowiącego załącznik do Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M. P. Nr 86, poz. 1007), kandydaturę na stanowisko sędziego NSA zgłasza się Prezesowi Sądu przez złożenie karty zgłoszenia w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie. Do karty należy dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. Obowiązek dołączenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenia o stanie zdrowia nie dotyczy kandydata będącego w chwili zgłaszania kandydatury sędzią lub prokuratorem. Do karty zgłoszenia mogą być dołączone opinie służbowe lub zawodowe, rekomendacje i inne dokumenty uzasadniające zgłoszenie.
Po stwierdzeniu spełnienia warunków formalnych przez kandydata Prezes Sądu zwraca się do wiceprezesów Sądu o wskazanie sędziego Sądu, który w wyznaczonym terminie sporządza ocenę kwalifikacji kandydata. Na wniosek sędziego Sądu sporządzającego ocenę kwalifikacji wiceprezes Sądu może zwrócić się do właściwych organów o udzielenie niezbędnych dokumentów i opinii o kandydacie. Jeżeli kandydatem jest sędzia, można nadto zwrócić się o sporządzenie dodatkowej oceny kwalifikacji przez prezesa lub innego sędziego właściwego sądu albo sędziego wizytatora. Ocenę kwalifikacji kandydata sporządza się z odpowiednim zastosowaniem zaleceń Krajowej Rady Sądownictwa i zapoznaje się z nią kandydata.
Kandydaturę wraz z oceną kwalifikacji Prezes Sądu przedstawia Kolegium Sądu do zaopiniowania. Prezes Sądu zaprasza kandydata do udziału w posiedzeniu Kolegium Sądu. Kandydat przedstawia się członkom Kolegium oraz odpowiada na ich pytania. Kolegium Sądu opiniuje kandydata w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu oceny jego kwalifikacji i przeprowadzeniu dyskusji. Głosujący oddaje głos za kandydatem, przeciw kandydatowi lub wstrzymujący się. Opinię o kandydacie, określającą liczbę uzyskanych głosów "za", głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się", wyznaczony członek Kolegium lub sędzia opiniujący kandydata przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu.
Wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu dokonuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu, zgodnie z uchwalonym regulaminem.

Informacja o przewidzianych do objęcia stanowiskach sędziego NSA pochodzi z Obwieszczenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianego do objęcia (Monitor Polski z dnia 14 stycznia 2011 r., Nr 2, poz. 21).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line